قرآن

توجه

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
براي مشاهده كليه مطالب به قسمت عناوين مطالب وبلاگ مراجعه فرماييد.

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:33 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

قوم ثمود

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
ثمود نام يکي از اقوامي است که در قرآن ذکر شده است. اين قوم به سبب انکار پيامبرشان صالح, دچار عذاب خداوند شدند که به اين موضوع در آيات زير اشاره شده است

۱- سوره: ۷ , آیه: ۷۳

و به سوى [قوم] ثمود صالح برادرشان را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما معبودى جز او نيست در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است اين ماده‏شتر خدا براى شماست كه پديده‏اى شگرف است پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گيرد

۲- سوره: ۱۱ , آیه: ۶۱

و به سوى [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما هيچ معبودى جز او نيست او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهيد آنگاه به درگاه او توبه كنيد كه پروردگارم نزديك [و] اجابت‏كننده است

۳- سوره: ۲۷ , آیه: ۴۵

و به راستى به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه خدا را بپرستيد پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند

۴- سوره: ۱۱ , آیه: ۹۵

گويى در آن [خانه‏ها] هرگز اقامت نداشته‏اند هان مرگ بر [مردم] مدين همان گونه كه ثمود هلاك شدند

۵- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۷

و اما ثموديان پس آنان را راهبرى كرديم و[لى] كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند پس به [كيفر] آنچه مرتكب مى‏شدند صاعقه عذاب خفت‏آور آنان را فروگرفت

۶- سوره: ۳۸ , آیه: ۱۳

و ثمود و قوم لوط و اصحاب ايكه [نيز به تكذيب پرداختند] آنها دسته‏هاى مخالف بودند

۷- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۳

پس اگر روى برتافتند بگو شما را از آذرخشى چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم

۸- سوره: ۲۲ , آیه: ۴۲

و اگر تو را تكذيب كنند قطعا پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نيز] به تكذيب پرداختند

۹- سوره: ۲۹ , آیه: ۳۸

و عاد و ثمود را [نيز هلاك نموديم] قطعا [فرجام آنان] از سراهايشان بر شما آشكار گرديده است و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت با آنكه [در كار دنيا] بينا بودند

۱۰- سوره: ۱۴ , آیه: ۹

آيا خبر كسانى كه پيش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و آنانكه بعد از ايشان بودند [و] كسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد به شما نرسيده است فرستادگانشان دلايل آشكار برايشان آوردند ولى آنان دستهايشان را [به نشانه اعتراض] بر دهانهايشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان ماموريت داريد كافريم و از آنچه ما را بدان مى‏خوانيد سخت در شكيم

۱۱- سوره: ۴۰ , آیه: ۳۱

[از سرنوشتى] نظير سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنها [آمدند] و [گرنه] خدا بر بندگان [خود] ستم نمى‏خواهد

۱۲- سوره: ۶۹ , آیه: ۴

ثمود و عاد آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند

۱۳- سوره: ۶۹ , آیه: ۵

اما ثمود به [سزاى] سركشى [خود] به هلاكت رسيدند

۱۴- سوره: ۱۷ , آیه: ۵۹

و [چيزى] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده‏شتر داديم كه [پديده‏اى] روشنگر بود و[لى] به آن ستم كردند و ما معجزه‏ها را جز براى بيم‏دادن [مردم] نمى‏فرستيم

۱۵- سوره: ۵۴ , آیه: ۲۳

قوم ثمود هشداردهندگان را تكذيب كردند

۱۶- سوره: ۹ , آیه: ۷۰

آيا گزارش [حال] كسانى كه پيش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و شهرهاى زير و رو شده به ايشان نرسيده است پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى‏داشتند

۱۷- سوره: ۵۱ , آیه: ۴۳

و در [ماجراى] ثمود [نيز عبرتى بود] آنگاه كه به ايشان گفته شد تا چندى برخوردار شويد

۱۸- سوره: ۸۹ , آیه: ۹

و با ثمود همانان كه در دره تخته‏سنگها را مى‏بريدند

۱۹- سوره: ۹۱ , آیه: ۱۱

[قوم] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند

۲۰- سوره: ۸۵ , آیه: ۱۸

فرعون و ثمود بر تو آمد

۲۱- سوره: ۵۳ , آیه: ۵۱

و ثمود را [نيز هلاك كرد] و [كسى را] باقى نگذاشت

۲۲- سوره: ۵۰ , آیه: ۱۲

پيش از ايشان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود

۲۳- سوره: ۲۵ , آیه: ۳۸

و [نيز] عاديان و ثموديان و اصحاب رس و نسلهاى بسيارى ميان اين [جماعتها] را [هلاك كرديم]

۲۴- سوره: ۲۶ , آیه: ۱۴۱

ثموديان پيامبران [خدا] را تكذيب كردند

۲۵- سوره: ۱۱ , آیه: ۶۸

گويا هرگز در آن [خانه‏ها] نبوده‏اند آگاه باشيد كه ثموديان به پروردگارشان كفر ورزيدند هان مرگ بر ثمود

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:30 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

چگونه نماز خواندن

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
در قرآن به زمان نماز و احکام مربوطه در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره: ۱۱ , آیه: ۱۱۴

و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد اين براى پندگيرندگان پندى است

۲- سوره: ۲۴ , آیه: ۵۸

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد قطعا بايد غلام و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن] بلوغ نرسيده‏اند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند پيش از نماز بامداد و نيمروز كه جامه‏هاى خود را بيرون مى‏آوريد و پس از نماز شامگاهان [اين] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام] گرد يكديگر بچرخيد [و با هم معاشرت نماييد] خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مى‏كند و خدا داناى سنجيده‏كار است

۳- سوره: ۴ , آیه: ۱۰۳

و چون نماز را به جاى آورديد خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و بر پهلوآرميده ياد كنيد پس چون آسوده‏خاطر شديد نماز را [به طور كامل] به پا داريد زيرا نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است

۴- سوره: ۱۷ , آیه: ۷۸

نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار و [نيز] نماز صبح را زيرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است

۵- سوره: ۲ , آیه: ۲۳۸

بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد

۶- سوره: ۵ , آیه: ۶

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون به [عزم] نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين [هر دو پا] مسح كنيد و اگر جنب‏ايد خود را پاك كنيد [=غسل نماييد] و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان نزديكى كرده‏ايد و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگيرد ليكن مى‏خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس [او] بداريد

۷- سوره: ۱۷ , آیه: ۱۱۰

بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد هر كدام را بخوانيد براى او نامهاى نيكوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آهسته‏اش مكن و ميان اين [و آن] راهى [ميانه] جوى

۸- سوره: ۴ , آیه: ۴۳

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد و [نيز] در حال جنابت [وارد نماز نشويد] مگر اينكه راهگذر باشيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ايد و آب نيافته‏ايد پس بر خاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستهايتان را مسح نماييد كه خدا بخشنده و آمرزنده است

۹- سوره: ۴ , آیه: ۱۰۱

و چون در زمين سفر كرديد اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده‏اند به شما آزار برسانند گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد چرا كه كافران پيوسته براى شما دشمنى آشكارند

۱۰- سوره: ۶۲ , آیه: ۹

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:27 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

اشك در قزان

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
به اشک ريختن در قرآن ۲ بار در آيات زير اشاره شده است

۱- سوره: ۵ , آیه: ۸۳

و چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده بشنوند مى‏بينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته‏اند اشك از چشمهايشان سرازير مى‏شود مى‏گويند پروردگارا ما ايمان آورده‏ايم پس ما را در زمره گواهان بنويس

۲- سوره: ۹ , آیه: ۹۲

و [نيز] گناهى نيست بر كسانى كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنى [و] گفتى چيزى پيدا نمى‏كنم تا بر آن سوارتان كنم برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشك فرو مى‏ريخت كه [چرا] چيزى نمى‏يابند تا [در راه جهاد] خرج كنند

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:25 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

آفرينش در شش روز

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
بر طبق قرآن, آفرينش اين جهان در شش روز يا شش هنگام صورت گرفته است. اين موضوع در ۱۰ آيه شرح داده شده است

۱- سوره: ۷ , آیه: ۵۴

در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش [جهاندارى] استيلا يافت روز را به شب كه شتابان آن را مى طلبد مى‏پوشاند و [نيز] خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده‏اند [پديد آورد] آگاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن اوست فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان

۲- سوره: ۲۵ , آیه: ۵۹

همان كسى كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر عرش استيلا يافت رحمتگر عام [اوست] در باره وى از خبره‏اى بپرس [كه مى‏داند]

۳- سوره: ۵۷ , آیه: ۴

اوست آن كس كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش استيلا يافت آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود [همه را] مى‏داند و هر كجا باشيد او با شماست و خدا به هر چه مى‏كنيد بيناست

۴- سوره: ۱۱ , آیه: ۷

و اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بر آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام‏يك نيكوكارتريد و اگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد قطعا كسانى كه كافر شده‏اند خواهند گفت اين [ادعا] جز سحرى آشكار نيست

۵- سوره: ۳۲ , آیه: ۴

خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش [قدرت] استيلا يافت براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست آيا باز هم پند نمى‏گيريد

۶- سوره: ۱۰ , آیه: ۳

پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد سپس بر عرش استيلا يافت كار [آفرينش] را تدبير مى‏كند شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست اين است‏خدا پروردگار شما پس او را بپرستيد آيا پند نمى‏گيريد

۷- سوره: ۵۰ , آیه: ۳۸

و در حقيقت آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريديم و احساس ماندگى نكرديم

اين شش روز, در آيات زير شرح داده شده اند

۸- سوره: ۴۱ , آیه: ۹

بگو آيا اين شماييد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در دو هنگام آفريد كفر مى‏ورزيد و براى او همتايانى قرار مى‏دهيد اين است پروردگار جهانيان

۹- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۰

و در [زمين] از فراز آن [لنگرآسا] كوهها نهاد و در آن خير فراوان پديد آورد و مواد خوراكى آن را در چهار روز اندازه‏ گيرى كرد [كه] براى خواهندگان‏ درست [و متناسب با نيازهايشان] است

۱۰- سوره: ۴۱ , آیه: ۱۲

پس آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانى كار [مربوط به] آن را وحى فرمود و آسمان [اين] دنيا را به چراغها آذين كرديم و [آن را نيك] نگاه داشتيم اين است اندازه‏ گيرى آن نيرومند دانا

بعضيها با توجه به سه آيه بالا, ادعا مي کنند که جمع آفرينش در هشت روز بوده است و نه در شش روز و در نتيجه قرآن را داراي تناقض مي دانند
اين در حالي است که مشخصا چهار روز اشاره شده در بالا , شامل دو روز اول نيز مي باشد و در نتيجه مجموع آنها باز هم شش مي ماند
بنابراين به طور خلاصه مي توان اشاره كرد كه آفرينش در شش مرحله يا روز صورت پذيرفته است. در دو روز اول زمين و دنياي مادي آفريده شده است و بعد مواد مورد نياز حيات در دو روز بعدي خلق شده است. در نهايت در دو روز نهايي آفرينش آسمانها و حيات معنوي صورت پذيرفته است .

 

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:23 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

آتش در قران

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390

آتش در بسیاری از آیات قرآن به عنوان سمبل مجازات بدکاران بیان شده است. ولی علاوه بر این, به آتش در موضوعات دیگری هم اشاره شده است. در کل می توان نقش آتش را در چهار موضوع متفاوت در قرآن دید. به این موضوعات در زیر به صورت خلاصه اشاره شده است.

۱- موسی و آتش در سرزمین مقدس طوی

سوره ۲۷, آیه ۷ ش"[يادكن] هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسيد به زودى براى شما خبرى از آن خواهم آورد يا شعله آتشى براى شما مى‏آورم باشد كه خود را گرم كنيد"ش

سوره ۲۷, آیه ۸ ش"چون نزد آن آمد آوا رسيد كه خجسته [و مبارك گرديد] آنكه در كنار اين آتش و آنكه پيرامون آن است و منزه است‏خدا پروردگار جهانيان"ش

سوره ۲۰, آیه ۱۰ ش"هنگامى كه آتشى ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا من آتشى ديدم اميد كه پاره‏اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه خود را باز يابم"ش

۲- سرد شدن آتش بر ابراهیم

سوره ۲۱, آیه ۶۹ ش"گفتيم اى آتش براى ابراهيم سرد و بى‏آسيب باش"ش

سوره ۲۹, آیه ۲۴ ش"و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند بكشيدش يا بسوزانيدش ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد آرى در اين [نجات بخشى خدا] براى مردمى كه ايمان دارند قطعا دلايلى است"ش

۳- خلق موجودات از آتش

سوره ۳۸, آیه ۷۶ ش"گفت من از او بهترم مرا از آتش آفريده‏اى و او را از گل آفريده‏اى"ش

سوره ۵۵, آیه ۱۵ ش"و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد"ش

۴- مجازات بدکاران

سوره ۳, آیه ۱۳۱ ش"و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد"ش

سوره ۳, آیه ۱۶ ش"همان كسانى كه مى‏گويند پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار"ش

سوره ۱۰, آیه ۸ ش"آنان به [كيفر] آنچه به دست مى‏آوردند جايگاهشان آتش است"ش

سوره ۴۰, آیه ۶ ش"و بدين سان فرمان پروردگارت در باره كسانى كه كفر ورزيده بودند به حقيقت پيوست كه ايشان همدمان آتش خواهند بود"ش

سوره ۳۲, آیه ۲۰ ش"و اما كسانى كه نافرمانى كرده‏اند پس جايگاهشان آتش است هر بار كه بخواهند از آن بيرون بيايند در آن بازگردانيده مى‏شوند و به آنان گفته مى‏شود عذاب آن آتشى را كه دروغش مى‏پنداشتيد بچشيد"ش

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:19 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

گزافه گويي در دين

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
قرآن, سوره ۵, آیه ۷۷

"بگو اى اهل كتاب در دين خود بناحق گزافه‏گويى نكنيد و از پى هوسهاى گروهى كه پيش از اين گمراه گشتند و بسيارى [از مردم] را گمراه كردند و [خود] از راه راست منحرف شدند نرويد"

قرآن, سوره ۴, آیه ۱۷۱

"اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و در باره خدا جز [سخن] درست مگوييد…"

دو آیه بالا از آیات جالبی هستند که در زندگی روزمره ما با کمی توجه مصداقهای بسیاری پیدا می کنند. خیلی مواقع گزافه گوییهایی که در دین می شوند مثل معجزاتی که به آدمهای مختلف نسبت داده می شوند, بی ضرر به نظر می رسند و در نگاه اول بی تاثیر روی کل دین. ولی متاسفانه بعضی از این غلوها به قدری با مهارت طراحی شده اند که در دراز مدت روی اعتقادات خیلها تاثیر می گذارند. برای اینکه این موضوع کاملا آشکار شود, با چند مثال بحث را آغاز می کنیم.ش

ابتدا به سه مثال بسیار ساده ولی معروف می پر دازیم که اثبات نادرستی آنها ساده می باشد:ش

مثال اول, اعجاز در طبیعت

ادعا: در مزرعه ای در آلمان, شاخه های درخت به صورت لا اله الا الله در آمده اند. خیلی از مردم آلمان با دیدن این منظره مسلمان شده اند.ش

La ilaha illallah written in branches    

واقعیت: دکتر الخودری یک هنرمند مسلمان است که در دانشگاه المنصوری مصر به طبابت هم مشغول است. این عکس یکی از کارهای هنری اوست.ش

مثال دوم, اعجاز در بدن انسان

ادعا: شکل لوله های هوا در شش انسان به صورت لا اله الا الله محمد رسول اله خوانده می شود. این عکس با دقت بسیار بالا توسط کامپیوتر گرفته شده است.ش

La ilaha illallah written in human lung

واقعیت: عکس دیگری از کارهای هنری دکتر الخودری.ش

مثال سوم, اعجاز در اکتشافات جدید

ادعا: در صحرایی در عربستان, دانشمندان بقایای یک اسکلت عظیم انسان را کشف کرده اند. دانشمندان معتقدند که این انسان متعلق به قوم عاد بوده که در قرآن ذکر شده است. این کشف اثبات درستی قرآن کریم است.ش

giant human skleton

واقعیت: این عکس برنده جایزه سوم مسابقه فوتوشاپ در یک وبسایت است. عکس اولیه متعلق به یک حفاری در آمریکا است که بعدا عکس اسکلت با نرم افزار به آن اضافه شده است.ش

مثال بعدی احتیاج به دقت بیشتری برای تشخیص دارد

مثال چهارم, کد نوزده در قرآن

قرآن, سوره ۷۴, آيات ۳۰,۳۱

ش"[و] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است. و ما موكلان آتش را جز فرشتگان نگردانيديم و شماره آنها را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده‏اند قرار نداديم تا آنان كه اهل كتابند يقين به هم رسانند و ايمان كسانى كه ايمان آورده‏اند افزون گردد و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و [نيز] مؤمنان به شك نيفتند و تا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و كافران بگويند خدا از اين وصف‏كردن چه چيزى را اراده كرده است اين گونه خدا هر كه را بخواهد بيراه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى كند و [شماره] سپاهيان پروردگارت را جز او نمى‏داند و اين [آيات] جز تذكارى براى بشر نيست "ش

در سال ۱۹۷۸, شخصی به نام رشاد خلیفه, نتیجه تحقیقات آماری خود بر قرآن را منتشر کرد. بر اساس دو آیه بالا, او معتقد بود که قرآن دارای یک کد پنهان نوزده است. برای نمونه, تعداد سوره های قرآن ۱۱۴ است که مضربی از نوزده است. بسم الله الرحمن الرحیم که در اول سوره های قرآن می آید, دارای نوزده حرف است. اولین وحی به پیامبر دارای نوزده کلمه است. آخرین سوره نازل شده بر پیامبر یعنی سوره نصر, دارای نوزده کلمه است و اولین آیه در سوره نصر هم نوزده حرف دارد. تمامی این اطلاعات در نگاه اول بسیار جذاب و قابل قبول می آید. ولی حقیقت این است که هر کسی می تواند در هر متنی به دنبال یک طرح و الگوی ریاضی بگردد. رشاد خلیفه در واقع به قدری به کد نوزده معتقد بود, که می خواست هر چیزی در قرآن را در این فرمت بگنجاند. یکی از این موارد تعداد آیات قرآن بود. تعداد آیات قرآن کریم ۶۳۴۸ است. و این عدد به نوزده قابل قسمت نیست. این شاید می توانست خط بطلانی باشد بر نظریه کد نوزده در قرآن. ولی در کمال تعجب, رشاد خلیفه اعلام کرد که دو آیه آخر سوره توبه جزو قرآن نیست و باید از قرآن حذف شود. با حذف این دو آیه, تعدادآیات قرآن ۶۳۴۶ می شود که به نوزده قابل قسمت می شود. این شاید یک مثال جالب از حالتی باشد که غلو کردن در دین باعث گمراهی شده است.ش

مثال پنجم, معجزات پیامبر

در قرآن به روشنی از پیامبر به عنوان بک بشر عادی یاد شده است که به او وحی می شود (۴۱:۶). در واقع خداوند قرآن راتنها معجزه پیامبر عنوان می کند مثلا در ۲۸:۴۸, ۱۷:۵۹, ۱۷:۹۰-۹۳, ۶:۸ ش
یکی از دلایل این امر این است که معجزه آخرین پیامبر باید برای همه نسلهای بعد از او باشد وبه زمان وابسته نباشد. ولی با اینکه به روشنی قرآن می گوید: "گفتند چرا نظير آنچه به موسى داده شد به او داده نشده است آيا به آنچه قبلا به موسى داده شد كفر نورزيدند", باز هم برای پیامبر صدها معجزه ذکر می شود. مثلا جاری شدن آب از لای انگشتان ایشان برای سیراب ساختن یارانشان و یا احترام سنگها به پیامبر وقتی ایشان از کنارشان می گذشتند. بیان این مطالب ازجانب کسانی که اعجاز قرآن را درک نکرده اند , به عنوان راه حلی است تا اعتقادات سست خود را استحکام ببخشند.ش

واقعیت این است که عنوان این مطالب معمولا از جانب دو گروه مردم است: اول عده ای ساده اندیش که دنباله رو نظرات دیگران هستند. گروه دوم اما کسانی هستندکه معتقد هستند برای پیشبرد دین و گسترش اسلام می توان دروغ گفت و به دین شاخ و برگ داد. هر دو این گروه ولی در یک چیز مشترکند: هر دو از قرآن بهره ای نبرده اند. اگر در حقیقت برده بودند, به نشر و گسترش تنها معجزه پیامبر می پرداختند. ش

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:17 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

نشانه هاي خداوند در طبيعت

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390

خداوند در بسياري از آيات قرآن ,انسان را دعوت به تفكر در طبيعت مي كند. تعدادي از اين آيات در اينجا آورده شده اند. قابل ذكر است كه عكسها زير بر اساس سليقه شخصي جمع آوري شده اند و ممكن است نشان دهنده عمق آيات نباشند

سوره الرعد, آيه سه

 و اوست كسى كه زمين را گسترانيد و در آن كوهها و رودها نهاد و از هر گونه ميوه‏اى در آن جفت جفت قرار داد روز را به شب مي ‏پوشاند قطعا در اين [امور] براى مردمى كه تفكر مي ‏كنند نشانه ‏هايى وجود دارد

سوره الروم, آيه ۲۴ 

و از نشانه‏هاى او [اينكه] برق را براى شما بيم ‏آور و اميدبخش مينماياند و از آسمان به تدريج آبى فرو ميفرستد كه به وسيله آن زمين را پس از مرگش زنده مي‏گرداند در اين [امر هم] براى مردمى كه تعقل مي‏كنند قطعا نشانه‏ هايى است

سوره النحل, آيه ۱۱

به وسيله آن كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات [ديگر] براى شما مي‏روياند قطعا در اينها براى مردمى كه انديشه مي‏كنند نشانه‏اى است

سوره النحل, آيه ۱۲

 و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد و ستارگان به فرمان او مسخر شده ‏اند مسلما در اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏ هاست

سوره النحل, آيه ۱۳

 و [همچنين] آنچه را در زمين به رنگهاى گوناگون براى شما پديد آورد [مسخر شما ساخت] بي ‏ترديد در اين [امور] براى مردمى كه پند مي ‏گيرند نشانه‏اى است

سوره الحشر, آيه ۲۱

اگر اين قرآن را بر كوهى فرومي‏فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم ‏پاشيده مي‏ديدى و اين مثلها را براى مردم مي‏زنيم باشد كه آنان بينديشند

سوره النحل, آيه ۶۹

سپس از همه ميوه‏ها بخور و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى [آنگاه] از درون [شكم] آن شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بيرون مي ‏آيد در آن براى مردم درمانى است راستى در اين [زندگى زنبوران] براى مردمى كه تفكر مي ‏كنند نشانه [قدرت الهى] است

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:15 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

تصويري از قيامت بر مبناي قران

چهارشنبه هفدهم اسفند 1390
در بسیاری از آیات قرآن, تصویری روشن از قیامت ترسیم شده است. برای مثال در سوره تکویر که در پایین آورده شده است. لازم به ذکر است که تصاویر زیر تماما نمادین بوده و به هیچ وجه نشاندهنده عظمت این واقعه نیستند

 سوره التكوير
به نام خداوند رحمتگر مهربان

و آنگاه كه كوهها به
رفتار آيند

و آنگه كه ستارگان همی ‏تيره شوند

آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد

وقتى شتران ماده وانهاده شوند

و آنگه كه وحوش را همى ‏گرد آرند

درياها آنگه كه جوشان گردند

و آنگاه كه جانها به هم درپيوندند

پرسند چو زان دخترك زنده به‏ گور

به كدامين گناه كشته شده است

و آنگاه كه نامه ‏ها زهم بگشايند

و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود

و آنگه كه جحيم را برافروزانند

و آنگه كه بهشت را فرا پيش آرند

هر نفس بداند چه فراهم ديده

نه نه سوگند به اختران گردان

كز ديده نهان شوند و از نو آيند

سوگند به شب چون پشت گرداند

سوگند به صبح چون دميدن گيرد

كه [قرآن] سخن فرشته بزرگوارى است 

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 15:11 توسط حميدرضا حلوايي نياسر

اسامي و اوصاف قران

سه شنبه نهم اسفند 1390

مفسر بزرگ قرن ششم جمال الدین ابو الفتوح رازی در مقدمه تفسیر خود 43 نام برای قرآن آورده است (1) که بیش تر جنبه وصفی دارد.و طبرسی در مجمع البیان به نام های قرآن،فرقان،کتاب و ذکر اکتفا کرده است (2).بدر الدین زرکشی (3) نقل می کندکه حرالی کتابی در این زمینه نوشته و بیش از نود اسم یا وصف برای قرآن یاد آورشده است.از قاضی عزیزی نیز 55 نام و عنوان برای قرآن نقل شده است که درجدول ذیل آمده و 43 نام اول آن با نظر ابو الفتح رازی مشترک است.

شماره آیه

نام سوره

شاهد

نام یاوصف قرآن

ردیف

17و18

قیامت

ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قراناه فاتبع قرآنه

قرآن

1

3 و 4

29

1

آل عمران

انفال

فرقان

و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان

یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا

فرقان

2

29

105

2

نساء

فاطر

بقره

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس

ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة

ذلک الکتاب لا ریب فیه

کتاب

3

17

41

69

1

50

44

44

9

58

قمر

فصلت

یس

ص

انبیا

زخرف

نحل

حجر

آل عمران

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

ذلک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم

و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون

و انه لذکر لک و لقومک

و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون

ص و القرآن ذی الذکر

ان هو الا ذکر و قرآن مبین

ان الذین کفروا بالذکر لما جائهم و انه لکتاب عزیز

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر

ذکر

4

106

23

192

اسراء

انسان

شعراء

و انه لتنزیل رب العالمین

انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا

و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا

تنزیل

5

34

59 و 60

6

23

طور

نجم

کهف

زمر

الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم

فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذاالحدیث اسفا

ا فمن هذا الحدیث تعجبون و تضحکون و لا تبکون

فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین

حدیث

6

57

یونس

یا ایها الناس قد جائتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور

موعظه

7

19

48

مزمل

الحاقه

و انه لتذکرة للمتقین

ان هذه تذکرة

تذکره

8

120

هود

و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین

ذکری

9

138

آل عمران

هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین

بیان

10

2

بقره

ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین

هدی

11

44

فصلت

ا اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء

شفاء

12

37

رعد

و کذلک انزلناه حکما عربیا

حکم

13

34

احزاب

و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة

حکمت

14

58

آل عمران

ذلک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم

حکیم

15

48

مائده

و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناعلیه

مهیمن

16

1 و 2

جن

انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به

هادی

17

157

اعراف

و اتبعوا النور الذی انزل معه

نور

18

77

نمل

و انه لهدی و رحمة للمؤمنین

رحمت

19

103

آل عمران

و اعتصموا بحبل الله جمیعا

عصمت

20

11

ضحی

و اما بنعمة ربک فحدث

نعمت

21

51

حاقه

و انه لحق الیقین

حق

22

89

نحل

و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء

تبیان

23

43

قصص

بصائر للناس و هدی و رحمة لعلهم یتذکرون

بصائر

24

50

انبیا

هذا ذکر مبارک انزلناه

مبارک

25

1

ق

ق و القرآن المجید

مجید

26

41

فصلت

و انه لکتاب عزیز

عزیز

27

87

حجر

و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم

عظیم

28

77

واقعه

انه لقرآن کریم

کریم

29

46

احزاب

و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا

سراج

30

46

احزاب

و سراجا منیرا،(بنابر آن که «سراج منیر»قرآن باشد که هم راه پیامبر فرستادهشد).

منیر

31

3 و 4

فصلت

کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرافاعرض اکثرهم

بشیر

32

4

فصلت

بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون

نذیر

33

6

حمد

اهدنا الصراط المستقیم

صراط

34

103

آل عمران

و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

حبل

35

52

شوری

و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا

روح

36

3

یوسف

نحن نقص علیک احسن القصص

قصص

37

13

طارق

انه لقول فصل

فصل

38

75

واقعه

فلا اقسم بمواقع النجوم ،(بنابر آن که نجوم به معنای تدریجی قرآنباشد).

نجوم

39

1

جن

انا سمعنا قرآنا عجبا

عجب

40

1 و 2

کهف

و لم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا

قیم

41

1

یوسف

تلک آیات الکتاب المبین

مبین

42

4

زخرف

و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم

علی

43

6

توبه

و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله

کلام

44

51

قصص

و لقد وصلنا لهم القول

قول

45

52

ابراهیم

هذا بلاغ للناس

بلاغ

46

23

زمر

الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها

متشابه

47

28

زمر

قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون

عربی

48

115

انعام

و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا

عدل

49

2

نمل

هدی و بشری للمؤمنین

بشری

50

5

طلاق

ذلک امر الله انزله الیکم

امر

51

193

آل عمران

سمعنا منادیا ینادی للایمان

ایمان

52

1 و 2

نبا

عم یتسائلون عن النبا العظیم

نبا

53

45

انبیا

انما انذرکم بالوحی

وحی

54

37

رعد

و لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءک من العلم

علم

55

 

پی نوشتها:

1- ر.ک:ابو الفتوح رازی،الروض الجنان و روح الجنان،ج 1،مقدمه،ص 5.

2- تفسیر طبرسی،ج 1،مقدمه،فن رابع،ص 14.

3- البرهان،ج 1،ص 276-273.الاتقان،ج 1،ص 146-143.

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 23:19 توسط حميدرضا حلوايي نياسر


<-BlogAbout->


Powered by BLOGFA
Designed by YAS THEME
خروجی وبلاگ